top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

นักเดินทางขาประจำนิยมนั่ง Uber มากกว่าแท็กซี่และรถเช่าผลสำรวจจากบริษัทวิจัยด้านการตลาดชื่อดังพบ บริการร่วมเดินทาง หรือ Ride-Sharing อย่าง Uber, Grab และ Lyft ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเดินทางขาประจำ และนักธุรกิจ มากกว่าการโบกรถแท็กซี่ หรือเช่ารถ


Certify บริษัทวิจัยด้านการตลาด ซึ่งเจาะกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางเป็นประจำเผยผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของนักธุรกิจ และนักเดินทางขาประจำทั่วโลกตลอดปี 2017 พบว่ากว่า 56% เลือกใช้บริการ Uber และ 12% ใช้ Lyft ในการเดินทางบนท้องถนน และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการร่วมเดินทางทั้งสองเจ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่พวกเขาใช้มากที่สุดในการเดินทางไปทำธุรกิจ คิดเป็น 9% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด


ผลสำรวจดังกล่าวพบว่านักธุรกิจ และนักเดินทางขาประจำใช้บริการแท็กซี่สาธารณะน้อยลง รวมทั้งบริการรถเช่าก็ได้รับความนิยมลดลง จากเดิม 33% เหลือ 25%


ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่านักธุรกิจและนักเดินทางขาประจำไว้ใจการใช้บริการร่วมเดินทาง มากกว่ารถแท็กซี่ และรถเช่า เนื่องจากพวกเขาสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นได้จากทุกที่ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้ระบบขนส่งแบบอื่นเวลาต้องเดินทางไปต่างเมือง

0 ความคิดเห็น

Yorumlar


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page